ELTE Történettudományi Intézet

Kelet - Európa Története Tanszék


Kezdőlap           Tanszék története           Munkatársak           Oktatás           Kiadványok           Elérhetőség

Oktatás - MA program

MA kelet-európai és orosz spec.

A keleteurópa- és ruszisztikai tanulmányok a történettudománynak ma talán nem a legdivatosabbak közé tartozó, de mindenképp igen fontos szakterületét képezik. Ezt a fontosságot mutatja, hogy a világ szinte valamennyi nagyobb egyetemén (különösen az angolszász és a német nyelvű államokban) jelentős szerepet játszanak az Orosz és Kelet-Európa Tanulmányok Központjai (Intézetei). Néhány más magyar egyetem mellett az ELTE-n is komoly, hét évtizedes múltra tekint vissza ezen diszciplínák művelése, kutatása és tanítása, hiszen ezen diszciplínák nélkül nem lenne lehetséges a magyar történelem regionális beágyazottságának és szomszédsági kapcsolatrendszerének a megértése. Ezekre a hagyományokra építve indította el a Kelet-Európa Története Tanszék és a Ruszisztikai Központ az MA-képzés egyik szakirányaként a kelet-európai és orosz történelem specializációt.

Szakirány tanegységlistája 15-16.old.

MA Balkán-tanulmányok


Szakirány tanegységlistája
 

Doktori program

A program a Történelemtudományok Doktori Iskola alakulásától kezdve, 1993 óta folyamatosan oktat doktoranduszokat. A magyar felsőoktatásban jelentkező reformkísérletek és a politikai rendszerváltás nyomán kitárult szellemi és szakmai horizontok nagy ösztönzést adtak az összehasonlító történeti vizsgálatokra, amelyekre Kelet-Európa, a maga rendkívül változatos nemzeti, vallási, társadalmi, gazdasági stb. viszonyaival és adottságaival kiváló lehetőséget nyújt. A program egyik elsődleges célja, hogy a felnövekvő szakmai utánpótláson keresztül be- illetve visszakapcsolja a magyar történetírást a térségünkkel foglalkozó nemzetközi történeti kutatásokba. Szintén fontos törekvése, hogy a hazai történetírás figyelmét is felkeltse a térség története iránt és ezzel új kutatási irányultságot, fejlődési lehetőséget kínáljon neki. A program doktoranduszai az oktatókkal együtt részt vesznek a kelet-európai országok nemzeti történetírásaival folytatott eszmecserékben és szakmai kapcsolattartásban. Kelet-Európa gazdag történelmi múltja kimeríthetetlen lehetőségekkel rendelkezik a térséggel tudományos igénnyel foglalkozni kívánó doktoranduszok számára. A program egyformán támogatja a már jelentős hazai vagy külföldi múlttal rendelkező történeti kutatások folytatását, de nyitott az új, egyedi jelenségek kutatásának befogadására is. Tekintve, hogy a program eszmei alapvetése a hagyományos nemzeti történetírások kereteiből való kilépés, kiemelt figyelemmel kezeli az összehasonlító történetírás minden lehetséges területét. Preferált témái: Kelet-Európa politika-, gazdaság- és társadalom történetének vizsgálata a XVIII-XX. században, soknemzetiségű birodalmak és nemzetállamok, nemzettéválás, államszocializmus, rendszerváltások, Oroszország és a Szovjetunió története, nemzeti történelem és historiográfia, kelet-európai eszmetörténet stb. A program és szakmai háttereként a Kelet-Európa Története Tanszék oktatói gazdag kapcsolatrendszerrel rendelkeznek a nemzetközi egyetemi és akadémiai kutatócentrumok hasonló tudósköreivel. Ennek köszönhetően a Visegrádi Alap támogatásával Közép-Európával foglalkozó szakértőképzés indul a tanszékre és a doktori programra épülve. A program és a tanszék ugyanakkor műhelyként is működik, az itt tanuló doktoranduszok aktív alakítói és résztvevői az itt folyó szakmai munkának. Ennek az inspiratív és termékeny együttműködésnek egyik eredményeként tavaly a L’Harmattan kiadóval közösen útnak indítottak egy könyvsorozatot, Kelet-Európa Tanulmányok címmel.


Visegrád MA BA

A BA szintű képzésben a történelem alapszakos hallgatóknak, ha nem választanak szakirányt, 50 kredit terjedelemben specializációs kurzusokat kell felvenniük. 2009 őszétől Tanszékünk egy 16 tanegységből álló specialiációs programot indított el a VISEGRÁDI ORSZÁGOK TÖRTÉNETE címen. A program egymásra épülő tanegységei átfogó képet adnak a négy visegrádi ország (Lengyel- és Csehország, Szlovákia és Magyarország) múltjáról, az itt élő népek együttéléséről és konfliktusairól, a közép- és kelet-európai térség sajátosságairól. A kurzus egyben felkészít a Visegrádi MA-szakirányra. Az egyes tanegységek - a teljes program elvégzése nélkül - külön-külön is felvehetők, az órákra más szakos hallgatókat (nyelvszakosokat !) is várunk.


BA tanegységlistája 6-7 old.
MA tanegységlistája 16-17 old.