ELTE Történeti Intézet

Kelet - Európa Története Tanszék


Kezdőlap           Tanszék története           Munkatársak           Oktatás           Kiadványok           Elérhetőség

Tanszék Története

Kelet-Európa története későn kapott helyet a hazai felsőoktatásban. A budapesti egyetemen 1920 után kezdtek alkalmilag hirdetni ilyen témájú előadásokat. Rendszeressé azután váltak, hogy Lukinich Imre 1929-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. Nevéhez fűződik a Kelet-Európai Történeti Intézet megszervezése 1935-ben, amely ezen a néven tizennégy évig állott fenn. Évkönyvet adott ki Archivum Europae Centro-Orientalis címen. Kilenc kötete jelent meg.

1949-ben nagy változások sorozata kezdődött el. Megszületett az ELTE, Bölcsészettudományi Kara új profilt kapott; végbement a történelem szakon az áttérés a marxista szellemű oktatásra. Az első években - tanszék és felkészült tanárok hiányában - kelet-európai témájú előadások elvétve bukkantak fel a szak tanrendjében. Ugyanakkor viszont a Bölcsészkarból kivált Lenin Intézet saját tanszéket hozott létre az orosz-szovjet történelem tanítására. 1953-ban az önállósított külön Történeti Karon egyszerre két új tanszék alakult. Az Európai Népi Demokráciák Története nevű egységet I. Tóth Zoltán vezette, aki két megbízott óraadó segítségével néhány országtörténeti kurzust indított. A Karon ezzel párhuzamosan szerveztek egy Szovjetunió Története tanszéket is, amelyet (a Lenin Intézeti rokon tanszékhez hasonlóan) szovjet professzor vezetett. További drasztikus változások következtek 1956 legvégén. Az újra egységes Bölcsészkaron megszűnt a két külön Szovjetunió Története tanszék és az I. Tóth Zoltán halálával kiüresedett „népi demokratikus” tanszék helyén a mai formájában megalakult a Kelet-Európa Története Tanszék.

Az újjászervezést vállaló Perényi József, aki 1957-től lett tanszékvezető, két tanártársával teljesen új alapokra

  helyezte a tárgy oktatását. Az egyes országok történetének mechanikus egymás mellé helyezése helyett középpontba Kelet-Európának mint egésznek, többé-kevésbé egységes történeti tájnak a bemutatása került. Törekvés volt ez a nagytérséget egészében jellemző, történeti periódusonként változó gazdasági, politikai stb. folyamatok és struktúrák ábrázolására. Az 1960-70-es években ez a nagyon korszerű megközelítés együttjárt Kelet-Európa kitüntetett helyével a karunkon folyó egyetemestörténeti oktatásban; hat féléven át a szemeszterenként kötelező két egyetemes történeti kurzus egyikét alkotta, így valamennyi történelem szakos hallgató megismerkedhetett az összehasonlító módszer alkalmazásán alapuló történeti elbeszéléssel.

A későbbi időkben a kari tantervek többszöri módosításával, továbbá egyéb, nem mindig szerencsés reformmal ez a kitüntetett helyzet fokozatosan halványult, amit azonban ellensúlyozott tanrendi kínálatunk gazdagodása. A tanszéki létszám kitartó gyarapodása révén mód nyílott az oktatási paletta bővítésére, miközben fennmaradtak az átfogó kurzusok is. Sor kerülhetett az egyes kelet-európai alrégiók külön beható vizsgálatára, hasznosítva a hazai és nemzetközi tapasztalatokat, továbbá a speciális kurzusok számának érdemi növelésére.

1980-ban Palotás Emil, a régió történetének kiváló kutatója és oktatója vette át Perényi József helyét a tanszék élén. Irányítása alatt 1993-ban a tanszék képzési profilja minőségileg bővült a doktori (később phd) képzés megindulásával. Ekkorra már a történeti ruszisztika szervezetileg különvált tanszékünktől és önálló életet kezdett. 2002-től Krausz Tamás vezeti a tanszéket; az utóbbi években akkreditálták a történeti ruszisztikával közösen indított MA képzési programot, illetve indult el a visegrádi specializáció az oly sok vitát kiváltó ún. bolognai rendszer keretei között. 2008-ban létesült tanszéki kiadványunk, a Kelet-Európai Tanulmányok. 2012 -ben a tanszék vezetését Juhász József vette át.


Az elődintézmények és vezetőik

Kelet-Európai Történeti Intézet:

(1935-1949) - Lukinich Imre

Európai Népi Demokráciák Története Tanszék:

(1953-1956) - I. Tóth Zoltán

A Kelet-Európa Története Tanszék vezetői:

  • 1957-1980 Perényi József
  • 1980-2002 Palotás Emil
  • 2002-2012 Krausz Tamás
  • 2012- Juhász József